Kancelaria

Założycielem Kancelarii jest Radca Prawny Marcin Walczak – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2010 r. Aplikację radcowską, zwieńczoną złożeniem egzaminu zawodowego w 2016 r., odbywał przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 2011 – 2015 w jednej z największych i najbardziej renomowanych kancelarii prawniczych w województwie zachodniopomorskim – “Wódkiewicz Sosnowski” Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. j. w Szczecinie. W toku odbywania aplikacji prowadził kompleksową bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki, w szczególności z branży budowlanej, energetycznej, produkcji elektroniki specjalnej, wyrobów medycznych, dystrybucji żywności dla podmiotów z segmentu HoReCa, ubezpieczeniowej oraz metalurgiczno-okrętowej, organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń, a także klientów indywidualnych. Radca prawny Marcin Walczak jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, włada językiem niemieckim (posiada certyfikat znajomości tego języka na poziomie C1) i angielskim.

Radca prawny Marcin Walczak posiada wieloletnie, bogate doświadczenie zdobyte na polu świadczenia usług pomocy prawnej szerokiemu gronu klientów ze sfery biznesu oraz sektora NGO, niejednokrotnie w sprawach precedensowych oraz interdyscyplinarnych, wykraczających poza tradycyjnie pojmowane gałęzie prawa, które pozwala nie tylko na podanie klientom sprawdzonych i pewnych rozwiązań w sytuacjach typowych, ale również na zaoferowanie usług prawniczych w zróżnicowanych dziedzinach prawa. Świadczona pomoc prawna obejmuje także zagadnienia ze styku prawa i spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Tak kompleksowe spojrzenie na wszelkie kwestie prawne i okołoprawne owocuje otwartym i elastycznym podejściem do konkretnych problemów każdego klienta oraz gotowością do zaangażowania się w innowacyjne i nowatorskie projekty, wymagające profesjonalnego wsparcia prawnego skrojonego na miarę indywidualnych potrzeb klienta.

 • Zawód radcy prawnego, podobnie jak zawód adwokata, jest zawodem zaufania publicznego polegającym na świadczeniu pomocy prawnej.
 • Zawód radcy prawnego może wykonywać wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 • Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika klienta, a w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, także w charakterze obrońcy. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.
 • Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.
 • Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej lub prowadząc sprawę, zaś obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

Wymogi te gwarantują należyte i rzetelne prowadzenie każdej powierzonej Kancelarii przez klienta sprawy w celu zapewnienia klientowi pełnej ochrony prawnej.

Kancelaria ukierunkowana jest na świadczenie usług prawnych na rzecz przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, organizacji pozarządowych – takich jak fundacje i stowarzyszenia, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, a także podmiotów instytucjonalnych, w tym m.in. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji publicznych, oferując jednocześnie pomoc prawną również klientom indywidualnym. Usługi prawne mogą być świadczone także w języku niemiecki i angielskim.

Oferta

Kancelaria oferuje klientom współpracę w formie stałej i jednorazowej, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Stała obsługa prawna skierowana jest przede wszystkim do firm, organizacji pozarządowych oraz wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów instytucjonalnych wymagających stałego, profesjonalnego doradztwa prawnego. Stała obsługa prawna polega na bieżącym wsparciu prawnym klientów i rozwiązywaniu problemów prawnych, mogących pojawić się w związku z prowadzoną przez nich działalnością we wszystkich jej aspektach i dziedzinach, a także na działaniach prewencyjnych pozwalających na uniknięcie lub ograniczenie możliwości wystąpienia takich problemów w przyszłości. Zindywidualizowane według potrzeb konkretnego klienta warunki, na jakich świadczona jest stała obsługa prawna, określa każdorazowo umowa zawierana z klientem.

Stała obsługa prawna obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych z różnych gałęzi prawa;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów zawieranych przez klientów;
 • doradztwo w bieżących sprawach korporacyjnych;
 • przygotowywanie projektów uchwał, statutów, regulaminów i innych aktów wewnętrznych oraz obsługa zgromadzeń i posiedzeń organów spółek, organizacji pozarządowych i podmiotów instytucjonalnych;
 • zastępstwo przed sądami i organami administracji oraz organami kontroli;
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym i pomoc w windykacji należności.

Jednorazowa pomoc prawna skierowana jest do każdego klienta nie korzystającego z  systemu stałej obsługi prawnej, tak przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i podmiotów instytucjonalnych, jak i klientów indywidualnych. Zakres świadczonej w tej formie pomocy prawnej obejmuje jednorazowe zlecenie na określone usługi prawne, w szczególności udzielenie porady prawnej, sporządzenie opinii prawnej lub projektu umowy, pomoc w fazie przedsądowej sporu, zastępstwo procesowe w konkretnym postępowaniu sądowym lub przed organem administracji, w tym wniesienie środka zaskarżenia, oraz zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym i windykacyjnym, zarówno z pozycji pełnomocnika wierzyciela, jak i dłużnika.

W każdym wymagającym tego przypadku Kancelaria współpracuje z notariuszem, ustalając, konsultując i przygotowując niezbędne dokumenty oraz ze specjalistami z zakresu doradztwa podatkowego, zajmującymi się sprawami podatkowymi, finansowymi i księgowymi.

Specjalizacje

Kancelaria ukierunkowana jest na świadczenie usług prawnych na rzecz przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, organizacji pozarządowych, takich jak fundacje i stowarzyszenia, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, a także podmiotów instytucjonalnych, w tym m. in. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji publicznych, oferując jednocześnie pomoc prawną również klientom indywidualnym.

Praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności:

Prawo procesowe (spory sądowe)

Kancelaria zajmuje się m.in.:

 • reprezentacją klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 • reprezentacją klientów przed sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji;
 • reprezentacją klientów przed sądami arbitrażowymi;
 • reprezentacją klientów w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym;
 • reprezentacją klientów na etapie przedsądowym sporu, w trakcie mediacji, przy zawieraniu ugód i w trakcie postępowania polubownego.

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się w szczególności:

 • negocjowaniem i przygotowywaniem projektów umów cywilnoprawnych;
 • sporządzaniem opinii prawnych, w szczególności z zakresu prawa rzeczowego (prawo własności, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe) oraz zobowiązań umownych i pozaumownych;
 • reprezentacją klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentacją klientów przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych;
 • reprezentacją klientów w sprawach dotyczących prawa własności, użytkowania wieczystego i ograniczonych praw rzeczowych;
 • reprezentacją klientów w sprawach dotyczących praw z tytułu rękojmi lub gwarancji oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umów;
 • reprezentacją klientów w sprawach o ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych;
 • reprezentacją klientów przy dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych, wypadków komunikacyjnych oraz innych zdarzeń;
 • windykacją wierzytelności.

Prawo handlowe i gospodarcze (sprawy korporacyjne)

Kancelaria oferuje kompleksowy zakres pomocy prawnej dla firm, w tym m.in.:

 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych (rejestracja i zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego);
 • pomoc prawną w zakresie tworzenia i likwidacji spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego oraz ich oddziałów i przedstawicielstw;
 • pomoc prawną w zakresie procesu łączenia, podziału i przekształcania spółek;
 • bieżącą obsługę korporacyjną, obsługę prawną organów spółek, w tym obsługę zgromadzeń i posiedzeń organów spółek – zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i statutów spółek oraz ich zmian, sporządzanie projektów regulaminów i innych aktów wewnętrznych;
 • pomoc prawną w zakresie wprowadzania polityki compliance;
 • badania due diligence w zakresie dostosowanym do potrzeb klienta.

Prawo administracyjne i samorządowe

Kancelaria oferuje pomoc prawną klientom indywidualnym, firmom i organizacjom pozarządowym w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz jednostkom samorządu terytorialnego, w tym m.in.:

 • reprezentację klientów w postępowaniach przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych;
 • przygotowywanie pism w postępowaniu administracyjnym – w tym wniosków, zażaleń i odwołań od decyzji administracyjnych, wniosków o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną, uchylenie, zmianę i stwierdzenie nieważności decyzji oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym – w tym skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • pomoc prawną w uzyskaniu pozwoleń, zezwoleń i koncesji;
 • obsługę korporacyjną jednostek samorządu terytorialnego, w tym również pomoc w zakresie sporządzania, negocjowania oraz weryfikacji umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, reprezentację jednostek samorządu terytorialnego przed sądami i doradztwo w zakresie dostępu do informacji publicznej.

Prawo nieruchomości

Kancelaria oferuje pomoc prawną zarządcom nieruchomości, wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym, a także przedsiębiorcom i osobom indywidualnym w aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z nieruchomościami, a w szczególności:

 • doradztwo prawne w trakcie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowanie i opiniowanie umów – m.in. umów deweloperskich;
 • badania due diligence w zakresie stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości;
 • doradztwo w zakresie ustanawiania i znoszenia obciążeń nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, w tym służebności i hipoteki;
 • doradztwo prawne w zakresie zarządzania nieruchomościami i ich komercyjnego wykorzystania;
 • pomoc prawną w przygotowaniu i realizacji procesu budowlanego, w szczególności w zakresie analizy i opiniowania kontraktów budowlanych oraz w aspekcie administracyjnoprawnym dotyczącym urbanistyki, zagospodarowania przestrzennego i robót budowlanych;
 • pomoc prawną w postępowaniach dotyczących gospodarki nieruchomościami, w tym ich podziału, scalania, wywłaszczania i zwrotu;
 • reprezentację klientów w postępowaniach przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości, w tym w postępowaniach dotyczących ochrony własności i posiadania oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych, a także w postępowaniach sądowoadministracyjnych;
 • doradztwo i reprezentację cudzoziemców w procesach uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości;
 • reprezentację klientów w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nieruchomości.

Prawo organizacji pozarządowych

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno stałą, jak i doraźną na rzecz podmiotów tzw. “trzeciego sektora”, tj. organizacji pozarządowych (NGO’s), w tym m.in.:

 • przygotowanie projektów statutów fundacji i stowarzyszeń;
 • pomoc prawną na etapie zakładania i rejestracji fundacji i stowarzyszeń oraz ich likwidacji, w tym zastępstwo w postępowaniu rejestrowym w KRS;
 • reprezentowanie fundacji i stowarzyszeń przed sądami, organami administracji i instytucjami nadzoru i kontroli;
 • doradztwo i reprezentację fundacji i stowarzyszeń w procedurze ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego (OPP);
 • bieżącą obsługę korporacyjną, w tym przygotowywanie uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych fundacji i stowarzyszeń oraz obsługę zgromadzeń i posiedzeń ich organów statutowych – zarządów, rad, walnych zebrań członków.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną wierzycielom i dłużnikom w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności:

 • reprezentację klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 • sporządzanie pism w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w tym wniosków o ogłoszenie upadłości, wniosków restrukturyzacyjnych, zgłoszeń wierzytelności oraz środków zaskarżenia.

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz czyny nieuczciwej konkurencji

Kancelaria zapewnia pomoc prawną przedsiębiorcom w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz czynów nieuczciwej konkurencji, a także konsumentom i organizacjom konsumenckim w sprawach dotyczących praktyk naruszających interesy konsumentów, w tym w szczególności:

 • analizę i opiniowanie planowanych czynności prawnych i innych działań przedsiębiorców (w tym koncentracji i porozumień przedsiębiorców) celem wykluczenia praktyk i porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej oraz w zakresie podlegania obowiązkowi notyfikacyjnemu wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • analizę i opiniowanie działań przedsiębiorców pod kątem możliwości wystąpienia czynów nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentację klientów w sprawach o zaprzestanie czynów nieuczciwej konkurencji i roszczeń z tym związanych;
 • reprezentację klientów w postępowaniach antymonopolowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • reprezentację klientów w sprawach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Prawo pracy

Kancelaria zapewnia pracodawcom i pracownikom pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym m.in:

 • reprezentację w indywidualnych i zbiorowych sporach z zakresu prawa pracy, w szczególności w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie pracownika do pracy, odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania i mobbingu oraz za szkodę wyrządzoną pracodawcy;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia, o dzieło, o współpracy, umów o zakazie konkurencji, o powierzenie mienia, kontraktów menedżerskich oraz wypowiedzeń umów o pracę;
 • pomoc w opracowaniu wewnątrzzakładowych aktów prawnych prawa pracy, w tym regulaminów (np. pracy, wynagradzania, premiowania) i statutów, wewnętrznych kodeksów etycznych i polityk;
 • konsultacje i przygotowanie dokumentów związanych z trwaniem, zmianą oraz zakończeniem indywidualnych stosunków pracy.

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria w ramach spraw dotyczących prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz prawa prasowego oferuje pomoc prawną w szczególności w zakresie:

 • przygotowania i opiniowania projektów umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • postępowania dotyczącego uzyskiwania patentów na wynalazki, praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych;
 • reprezentacji klientów przed sądami w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich osobistych i majątkowych, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych, a także przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń znaków towarowych oraz utrzymywaniem praw ochronnych na znaki towarowe.

Kontakt

Kancelaria
Radcy Prawnego
Marcin Walczak

ul. Jodłowa 12
72-003 Dobra
Tel: 660 414 641
kancelaria@radca-walczak.szczecin.pl

Spotkanie w Kancelarii wymaga wcześniejszego umówienia telefonicznie bądź mailowo, celem ustalenia dogodnego terminu. Istnieje możliwość spotkania i świadczenia usług także w siedzibie klienta.